Política de privacidade

A nosa Política de privacidade aplícase aos datos persoais que recompilamos e tratamos en ATEOMC

Quen é o responsable dos seus datos?

Identidade: Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea (entidade sen ánimo de lucro)

CIF: G72807837

Dir. postal: C/ David Cal 13, 36945, Cangas do Morrazo, Pontevedra, Galicia Tel.: [+34] 986313193 correo: info@miniprint-galicia.gal 

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En ATEOMC tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de presarle o servizo solicitado ao contactar con ATEOMC. Tratamos a información que nos proporciona:

  1. Para realizar o rexistro, seguimento e control de cada un dos asociados pertencentes a ATEOMC
  2. Realizar a facturación, o que pode incluír a  información da tarxeta de crédito ou os datos bancarios.
  3. Atender e xestionar de maneira personalizada as necesidades que lle xurdan ao redor da súa condición de asociado ou usuario da web e só se nos autoriza expresamente, enviámoslle información e publicidade relacionada cos nosos servizos por email.

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación establecida. O prazo de conservación dos datos proporcionados virá determinado pola relación que mantén connosco, ou cando solicite a súa supresión ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais unha vez transcorrido este prazo de tempo, os datos serán eliminados definitivamente.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base xurídica que lexitima deste tratamento será o seu consentimento, o interese lexítimo ou a necesidade para xestionar unha relación contractual ou similar. O envío de datos de carácter persoal é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por ATEOMC. Así mesmo, o non facilitar os datos persoais solicitados ou o non aceptar a presente política de privacidade supón a imposibilidade de subscribirse, rexistrarse ou recibir información dos devanditos servizos.

Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais que tratamos en ATEOMC foron facilitados por vostede (o interesado) e con iso, está a expresar a aceptación ao tratamento dos seus datos persoais reflectida nesta Política de privacidade. O interesado que envía a información a ATEOMC é o único responsable da veracidade e corrección dos datos incluídos, exonerándose ATEOMC de calquera responsabilidade respecto diso.

En ATEOMC non solicitamos información persoal de menores de dezaoito (18) anos. Se o interesado é menor da devandita idade, deberá absterse de facilitarnos información de carácter persoal. O interesado garante e responde, en calquera caso, da exactitude, vixencia e autenticidade dos datos persoais facilitados, e comprométese a mantelos debidamente actualizados. O interesado acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de rexistro ou subscrición. Se prefire que a empresa non solicite información persoal acerca de vostede, rogamos que non nola facilite.
ATEOMC non responde da veracidade das informacións que non sexan de elaboración propia e das que se indique outra fonte, polo que tampouco asume responsabilidade algunha en canto a hipotéticos prexuízos que puidesen orixinarse polo uso da devandita información. Exonérase a ATEOMC de responsabilidade #ante calquera dano ou prexuízo que puidese sufrir o interesado como consecuencia de erros, defectos ou omisións, na información facilitada por ATEOMC sempre que proceda de fontes alleas a ATEOMC.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

ATEOMC non cederá os datos persoais salvo nos casos en que exista unha obrigación legal. Con todo, no caso de ser cedidos a algún outro terceiro produciríase unha información previa solicitando o consentimento expreso do interesado. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos? Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en ATEOMC estamos a tratar datos persoais que lles conciernan, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos. En determinadas circunstancias, os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservarémolos para o exercicio ou a defensa de reclamacións. En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. ATEOMC deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. Poderá dirixir as súas comunicacións e exercitar os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos ou opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais, a través de correo postal en C/ David Cal 13, 36945, Cangas do Morrazo, Pontevedra, Galicia ou a través de correo electrónico a info@miniprint-galicia.gal xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I, a petición en que se concreta a súa solicitude, datada e asinada, así como o seu domicilio a efectos de notificacións. No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación #ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.agpd.es

Seguridade dos seus datos persoais

ATEOMC implantou diversas medidas para protexer a seguridade da súa información persoal, tanto “en liña” como “off line”.

Tomamos as medidas adecuadas a nivel técnico e organizativo co fin de protexer os seus datos persoais contra accesos ilícitos ou non autorizados e contra perdas accidentais, destrución ou danos que puidesen sufrir os seus datos persoais. Ao enviarnos os seus datos persoais a través do sitio web ou a nosa aplicación para móbiles, esta información transmítese por medio da internet dun modo seguro facendo uso dunha encriptación de alta seguridade.

Aceptación e consentimento

O interesado declara ser informado das condicións sobre protección de datos de carácter persoal, aceptando e consentindo o tratamento destes por parte de ATEOMC na forma e para as finalidades indicadas na presente Política de Privacidade.

Cambios na presente política sobre tratamento de datos persoais.

ATEOMC resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudenciais, así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, ATEOMC anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación.

Esta Aplicación recolle algúns Datos Persoais dos seus Usuarios. Titular e Responsable do tratamento dos Datos Asociación Taller Experimental de Obra Múltiple Contemporánea, Dir. postal: C/ David Cal 13, 36945, Cangas do Morrazo, Pontevedra, Galicia, Tel.: [+34] 986313193. Correo electrónico de conta info@miniprint-galicia.gal

Clases de Datos recolleitos

Entre as clases de Datos Persoais que recolle esta Aplicación, xa sexa directamente ou a través de terceiros, atópanse: Datos de uso; Rastrexadores; nome; apelido(s); número de teléfono; Número de Identificación Fiscal a efectos de IVE; razón social; dirección física; país; estado; provincia; dirección de correo electrónico; código postal; distintas clases de Datos; cidade; Identificación Fiscal; páxina web.

A información completa referente a cada categoría de Datos Persoais que se recollen proporciónase nas seccións da presente política de privacidade dedicadas a tal fin ou mediante textos explicativos específicos que se mostran antes da recollida dos devanditos Datos.

Os Datos Persoais poderán ser proporcionados libremente polo Usuario ou, en caso dos Datos de Uso, serán recolleitos automaticamente cando se utilice esta Aplicación.

Todos os Datos solicitados por esta Aplicación son obrigatorios e a negativa para proporcionalos poderá imposibilitar que esta Aplicación poida proceder á prestación do Servizo. Nos casos nos que esta Aplicación indique especificamente que certos Datos non son obrigatorios, os Usuarios serán libres de non comunicar tales Datos sen que isto teña consecuencia algunha sobre a dispoñibilidade ou o funcionamento do Servizo. Os Usuarios que teñan dúbidas sobre que Datos son obrigatorios poden contactar co Titular.

O uso de Cookies –ou doutras ferramentas de seguimento– por parte desta Aplicación ou polos titulares de servizos de terceiros utilizados por esta Aplicación ten como finalidade a prestación do Servizo solicitado polo Usuario, ademais de calquera outras finalidades que se describan no presente documento e na Política de Cookies, en caso de estar dispoñible. O Usuario asume a responsabilidade respecto dos Datos Persoais de terceiros que se obteñan, publiquen ou compartan a través desta Aplicación e declara por medio de que ten o consentimento dos devanditos terceiros para proporcionar os devanditos Datos ao Titular.

Modalidade e lugar do tratamento dos Datos recolleitos

Modalidades de Tratamento

O Titular tratará os Datos dos Usuarios de maneira adecuada e adoptará as medidas de seguridade apropiadas para impedir o acceso, a revelación, alteración ou destrución non autorizados dos Datos.

O tratamento de Datos realizarase mediante computadores e/o ferramentas informáticas, seguindo procedementos e modalidades organizativas estritamente relacionadas coas finalidades sinaladas.

Ademais do Titular, nalgúns casos poderán acceder aos Datos certas categorías de persoas autorizadas, relacionadas co funcionamento desta Aplicación (administración, vendas, márketing, departamento xurídico e de administración de sistemas) ou contratistas externos que presten servizos ao Titular (tales como provedores externos de servizos técnicos, empresas de mensaxería, empresas de aloxamento, empresas de informática, axencias de comunicación) que serán nomeados polo Titular como Encargados do Tratamento, se fose necesario. Poderase solicitar ao Titular en calquera momento unha lista actualizada das devanditas persoas.

Base xurídica do Tratamento

O Titular poderá tratar os Datos Persoais do Usuario, se se cumpre unha das seguintes condicións: Cando os Usuarios desen o seu consentimento para unha ou máis finalidades específicas.

Aviso: Ao amparo de varias lexislacións diferentes, o Titular poderá estar autorizado a tratar os Datos Persoais ata que o Usuario opóñase a iso (“opción de non participación”), sen necesidade de consentimento ou de calquera outra base xurídica. Con todo, isto non será aplicable cando o tratamento dos Datos Persoais estea suxeito á normativa europea en materia de protección de Datos Persoais; Cando a obtención de Datos sexa necesaria para o cumprimento dun contrato entre o Usuario e/o calquera outra obrigación precontractual do mesmo; Cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha obrigación legal de obrigado cumprimento por parte do Usuario; Cando o tratamento estea relacionado cunha tarefa executada en interese público ou no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular;

Cando o tratamento sexa necesario co fin dun interese lexítimo perseguido polo Titular ou un terceiro.

En calquera caso, o Titular está á súa disposición para definir as bases xurídicas específicas que se aplican ao tratamento e en particular, se a obtención dos Datos Persoais é un requisito contractual ou estatutario ou un requisito necesario para formalizar un contrato.

Lugar

Os Datos trátanse nas oficinas do Titular, así como en calquera outro lugar no que se atopen situadas as partes implicadas no devandito proceso de tratamento.

Dependendo da localización dos Usuarios, as transferencias de Datos poden implicar a transferencia dos Datos dos Usuarios a outro país diferente ao seu propio. Para máis información sobre o lugar de tratamento dos devanditos Datos transferidos, os Usuarios poderán consultar a sección que contén os detalles sobre o tratamento dos Datos Persoais.

Os Usuarios tamén terán dereito a coñecer as bases legais das transferencias de Datos a outro país fóra da Unión Europea ou a calquera organismo internacional que se rexa polo Dereito Público Internacional ou que estea formado por dous ou máis países, como a ONU, e ademais coñecer as medidas de seguridade tomadas polo Titular para salvagardar os seus Datos.

No caso de que tivese lugar dita transferencia de Datos, os Usuarios poderán obter máis información consultando as seccións relevantes do presente documento ou solicitándoa ao Titular, a través da información de contacto que aparece na sección de contacto.

Período de conservación

Os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recollidos.

Por tanto:

Os Datos Persoais recolleitos para a formalización dun contrato entre o Titular e o Usuario deberán conservarse como tales ata en tanto devandito contrato formalizouse por completo.

Os Datos Persoais recollidos en lexítimo interese do Titular deberán conservarse durante o tempo necesario para cumprir coa devandita finalidade. Os Usuarios poden atopar información específica relacionada co interese lexítimo do Titular consultando as seccións relevantes do presente documento ou contactando co Titular.

O Titular poderá conservar os Datos Persoais durante un período adicional cando o Usuario preste o seu consentimento a tal tratamento, sempre que devandito consentimento siga vixente. Ademais, o Titular estará obrigado a conservar Datos Persoais durante un período adicional sempre que se precise para o cumprimento dunha obrigación legal ou por orde que proceda da autoridade.

Unha vez terminado o período de conservación, os Datos Persoais deberán eliminarse. Por tanto, os dereitos de acceso, modificación, rectificación e portabilidade de datos non poderán exercerse unha vez expirase devandito período.

Finalidade do Tratamento dos Datos recolleitos

Os Datos relativos ao Usuario son recolleitos para permitir ao Titular prestar o seu Servizo, cumprir as súas obrigacións legais, responder a solicitudes de execución, protexer os seus dereitos e intereses (ou os dos seus Usuarios ou terceiros), detectar calquera actividade maliciosa ou fraudulenta, así como para as seguintes finalidades: Visualizar contidos de plataformas externas e Contactar co Usuario.

Os Usuarios poden atopar información específica os Datos persoais utilizados para cada finalidade na sección “Información detallada do Tratamento dos Datos Persoais”.

Información detallada do Tratamento dos Datos Persoais Os Datos Persoais recóllense para as seguintes finalidades e utilizando os seguintes servizos:

Contactar co Usuario

Formulario de contacto (esta Aplicación) Ao encher o formulario de contacto cos seus Datos, o Usuario autoriza a esta Aplicación para utilizar devanditos datos para responder a solicitudes de información, de orzamentos ou de calquera outro tipo que estea indicado no encabezamiento do formulario.

Datos Persoais tratados: apelido(s); cidade; código postal; Datos de uso; dirección de correo electrónico; dirección física; distintas clases de Datos; estado; Identificación Fiscal; nome; Número de Identificación Fiscal a efectos de IVE; número de teléfono; país; provincia; páxina web; razón social.

Visualizar contidos de plataformas externas Este tipo de servizos permiten visualizar contidos aloxados en plataformas externas directamente desde as páxinas desta Aplicación e interactuar con estes.

Este tipo de servizos pode recompilar datos de tráfico web para as páxinas nas que estean instalados mesmo no caso de que o Usuario non os utilice